Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN

In deze algemene voorwaarden wordt voor onderstaande termen de volgende betekenis gebruikt:

1. PUNT personeelsdiensten: PUNT personeelsdiensten V.O.F., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Gasthuisstraat 23B te Heerlen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 75801574.

2. Opdrachtgever: iedere rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van zijn beroeps- of bedrijfsactiviteit, die gebruik maakt van de Dienstverlening of daartoe een aanbod van PUNT personeelsdiensten heeft ontvangen.

3. Partijen: PUNT personeelsdiensten en de Opdrachtgever gezamenlijk.

4. Dienstverlening: alle diensten door PUNT personeelsdiensten ten behoeve van de Opdrachtgever te verlenen, waaronder begrepen kan zijn, werkzaamheden in het kader van een Wervingsopdracht en bemiddeling tussen de Opdrachtgever en Servicepartner bij uitzenden en Payrolling.

5. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die in het kader van een Wervingsopdracht door PUNT personeelsdiensten voor de Opdrachtgever wordt gezocht, aan de Opdrachtgever wordt voorgedragen of voorgesteld met het oog op het verrichten van werkzaamheden voor de Opdrachtgever.

6. Arbeidskracht: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van PUNT personeelsdiensten werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van de Opdrachtgever.

7. Servicepartner: de partij, thans Pay for People B.V., gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 24329691, waarmee PUNT personeelsdiensten een samenwerkingsverband is aangegaan teneinde Arbeidskrachten op uitzend- of Payrollbasis aan de Opdrachtgever ter beschikking te kunnen stellen. De Servicepartner is de juridisch werkgever van Arbeidskrachten en verzorgt de verloning en facturatie in verband met de tewerkstelling van Arbeidskrachten.

8. Wervingsopdracht: de verbintenis tussen de Opdrachtgever en PUNT personeelsdiensten met betrekking tot het zoeken, voordragen of voorstellen van Kandidaten aan de Opdrachtgever in het kader van uitzenden of werving en selectie.

9. Inleenovereenkomst: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Servicepartner waarin wordt vastgelegd onder welke specifieke voorwaarden en omstandigheden de Arbeidskracht werkzaamheden zal gaan verrichten voor de Opdrachtgever, in loondienst van de Servicepartner. De Inleenovereenkomst wordt gevormd door de door de Servicepartner, Opdrachtgever en PUNT personeelsdiensten ondertekende samenwerkingsovereenkomst en de voor ondertekening door PUNT personeelsdiensten aan de Opdrachtgever verstrekte plaatsingsbevestiging.

10. Payrollovereenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de Arbeidskracht door de Servicepartner ter beschikking wordt gesteld aan de Opdrachtgever om krachtens een door de Opdrachtgever met de Servicepartner gesloten Inleenovereenkomst arbeid te verrichten voor de Opdrachtgever. De Payrollovereenkomst komt tot stand na werving van de Arbeidskracht door de Opdrachtgever, niet door PUNT personeelsdiensten of de Servicepartner.

11. Payrolling: het in het kader van een Payrollovereenkomst door de Servicepartner ter beschikking stellen van een Arbeidskracht aan de Opdrachtgever.

12. Gelieerde onderneming: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, maatschap, vennootschap onder firma, coöperatie, of commanditaire vennootschap die, direct dan wel indirect, verbonden is aan de Opdrachtgever. Hieronder worden in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen, vennootschappen behorende tot dezelfde groep of hetzelfde concern als de Opdrachtgever, deelnemingen en joint ventures van de Opdrachtgever, alsmede andere partijen waarmee de Opdrachtgever een samenwerkingsverband is aangegaan.

13. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aan de Opdrachtgever gericht aanbod van PUNT personeelsdiensten tot Dienstverlening en iedere tussen Partijen tot stand gekomen Wervingsopdracht. Deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op de plaatsingsbevestiging die in het kader van een eventuele Inleenovereenkomst voor ondertekening door PUNT personeelsdiensten aan de Opdrachtgever is verstrekt.

2. Indien de Opdrachtgever eenmaal Dienstverlening van PUNT personeelsdiensten heeft afgenomen, zijn deze algemene voorwaarden tevens van toepassing op later overeengekomen Dienstverlening zonder dat PUNT personeelsdiensten gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de Opdrachtgever ter hand te stellen.

3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | INLEENOVEREENKOMSTEN

1. Teneinde Kandidaten of Arbeidskrachten op uitzend – of Payrollbasis aan Opdrachtgevers ter beschikking te kunnen stellen, is PUNT personeelsdiensten een samenwerkingsverband aangegaan met de Servicepartner. De Servicepartner (juridisch werkgever) verzorgt de inlening, verloning en facturatie in verband met de tewerkstelling van Kandidaten of Arbeidskrachten.

2. De Inleenovereenkomst wordt gevormd door de door de Servicepartner, Opdrachtgever en PUNT personeelsdiensten ondertekende samenwerkingsovereenkomst en de voor ondertekening door PUNT personeelsdiensten aan de Opdrachtgever verstrekte plaatsingsbevestiging. PUNT personeelsdiensten is, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, slechts partij bij de Inleenovereenkomst wat betreft het verzorgen van de urenregistratie en de verstrekking van de plaatsingsbevestiging, waarop de onderhavige algemene voorwaarden eveneens van toepassing zijn. De inlening van Arbeidskrachten geschiedt voor het overige onder de algemene voorwaarden van de Servicepartner en de algemene voorwaarden van de NBBU, zoals bepaald in de Inleenovereenkomst. In dat kader wordt de Opdrachtgever als ‘opdrachtgever’ in de zin van de algemene voorwaarden van de Servicepartner en ‘inlener’ in de zin van de algemene voorwaarden van de NBBU beschouwd. Ter zake de Inleenovereenkomst treedt PUNT personeelsdiensten verder slechts bemiddelend op.

3. Op Wervingsopdrachten zijn de onderhavige algemene voorwaarden onverkort van toepassing, ook indien naar aanleiding daarvan een Inleenovereenkomst tot stand komt; ten aanzien van Kandidaten en Arbeidskrachten die voorafgaand aan een Inleenovereenkomst door PUNT personeelsdiensten voor de Opdrachtgever zijn gezocht, aan de Opdrachtgever zijn voorgedragen of voorgesteld, geldt het relatiebeding als bedoeld in artikel 6 van deze algemene voorwaarden onverkort.

4. Op toepassing van de algemene voorwaarden van de Servicepartner en de algemene voorwaarden van de NBBU zoals in de Inleenovereenkomst voorzien, kan, voor zover de onderhavige algemene voorwaarden daarmee niet strijdig zijn, jegens de Opdrachtgever tevens een beroep worden gedaan door PUNT personeelsdiensten.

ARTIKEL 4. | AANBOD, TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN WERVINGSOPDRACHTEN

1. Een Wervingsopdracht komt tot stand op het moment dat PUNT personeelsdiensten de Wervingsopdracht per e-mail aan de Opdrachtgever heeft bevestigd, dan wel de Opdrachtgever de daartoe door PUNT personeelsdiensten opgemaakte offerte heeft aanvaard. Offertes van PUNT personeelsdiensten zijn evenwel

vrijblijvend; PUNT personeelsdiensten kan de offerte nog herroepen tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever.

2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid wordt de Wervingsopdracht tevens geacht te zijn tot stand gekomen op het moment dat PUNT personeelsdiensten met kennelijke instemming van de Opdrachtgever met de uitvoering van de Wervingsopdracht is aangevangen. Van een dergelijke aanvang is sprake zodra PUNT personeelsdiensten een of meerdere Kandidaten aan de Opdrachtgever voorstelt of voordraagt, ongeacht de omstandigheden waaronder en het doel waarmee dat gebeurt en ongeacht het uiteindelijke resultaat van de voorstellen of voordrachten.

3. PUNT personeelsdiensten verbindt zich om zich naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap in te spannen bij het zoeken, voordragen en voorstellen van Kandidaten.

4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan referenties in te winnen zonder voorafgaande toestemming van de Kandidaat.

5. Het is PUNT personeelsdiensten te allen tijde toegestaan om de uitvoering van een Wervingsopdracht geheel of gedeeltelijk aan derden over te laten.

6. PUNT personeelsdiensten kiest Kandidaten aan de hand van de hem bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor de werkzaamheden beschikbare Kandidaten enerzijds en van de door Opdrachtgever aan PUNT personeelsdiensten verstrekte inlichtingen betreffende de te verrichten werkzaamheden anderzijds. PUNT personeelsdiensten is voor het overige geheel vrij in de keuze van Kandidaten, zulks steeds zoveel mogelijk in goed overleg met Opdrachtgever.

7. Bij de werving en het selecteren van Kandidaten laat PUNT personeelsdiensten zich, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, uitsluitend leiden door redelijkerwijs te stellen functionele eisen. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, leeftijd, ras of welke andere ongeoorloofde grond dan ook, zullen niet- functierelevante eisen bij het verstrekken door de Opdrachtgever van inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden, niet kunnen worden gesteld, noch zullen deze door PUNT personeelsdiensten worden gehonoreerd.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

1. De Opdrachtgever zal PUNT personeelsdiensten op diens verzoek alle gegevens en inlichtingen verschaffen, die voor de opzet en uitvoering van de Dienstverlening noodzakelijk zijn, en stelt PUNT personeelsdiensten tevens wat het overige betreft, in de gelegenheid de Dienstverlening naar behoren uit te voeren.

2. De Opdrachtgever dient PUNT personeelsdiensten steeds alle voor de uitvoering van de Dienstverlening vereiste medewerking te verlenen. De Opdrachtgever verleent PUNT personeelsdiensten reeds bij voorbaat alle bevoegdheden en autorisaties welke nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Dienstverlening.

ARTIKEL 6. | RELATIEBEDING

1. Het bepaalde in de volgende leden van dit artikel vindt geen toepassing in geval de Kandidaat, naar aanleiding van een reeds uitgevoerde en geslaagde Wervingsopdracht, met de Opdrachtgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan, dan wel op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden voor de Opdrachtgever verricht, e.e.a. mits de Opdrachtgever niet in verzuim is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens PUNT personeelsdiensten uit hoofde van die Wervingsopdracht.

2. Het bepaalde in de volgende leden van dit artikel vindt eveneens geen toepassing ten aanzien van Payrolling omdat de Opdrachtgever in dat geval zelf voor de werving van de Arbeidskracht zorgdraagt.

3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om binnen 12 maanden nadat een Kandidaat door PUNT personeelsdiensten is voorgesteld aan, aangeboden bij of in contact is gebracht met de Opdrachtgever, deze Kandidaat in dienst te nemen, dan wel anderszins direct of indirect via een andere Partij dan PUNT personeelsdiensten voor zich laten werken.

4. Voorts is het de Opdrachtgever niet toegestaan om gegevens van een door PUNT personeelsdiensten voorgestelde Kandidaat zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van PUNT personeelsdiensten aan een derde (waaronder mede begrepen aan de Opdrachtgever Gelieerde ondernemingen) bekend te maken.

5. De Opdrachtgever is slechts gerechtigd om de Arbeidskracht zonder tussenkomst van PUNT personeelsdiensten direct of indirect bij de Opdrachtgever of een aan hem Gelieerde onderneming in dienst te laten treden of anderszins werkzaamheden te laten verrichten indien: – 12 maanden zijn verstreken sinds het eindigen van de Inleenovereenkomst tussen de Servicepartner en de Opdrachtgever, óf; – 1040 declarabele uren en alle overige kosten in verband met de Inleenovereenkomst door de Opdrachtgever zijn betaald, dan wel een vergoeding is betaald ten bedrage van 25% van het laatst geldende tarief over de 1040 uren, minus de op basis van de Inleenovereenkomst reeds door de Arbeidskracht gewerkte uren. De vergoeding wordt vermeerderd met btw en wordt geacht een redelijke vergoeding te zijn als bedoeld in artikel 9a lid 2 van de Wet allocatie Arbeidskrachten door intermediairs. Partijen kunnen uitdrukkelijk en Schriftelijk een andere vergoeding overeenkomen.

6. In geval de Opdrachtgever het bepaalde in één of meer van de vorige leden van dit artikel overtreedt, is hij een direct opeisbare boete verschuldigd ter grootte € 10.000,- per overtreding of € 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, zulks ter keuze van PUNT personeelsdiensten. Betaling van de verschuldigde boetes ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn overige verplichtingen die uit dit artikel voortvloeien. Het bepaalde in dit lid laat voorts het recht van PUNT personeelsdiensten om vergoeding van de volledige schade te vorderen, onverlet.

ARTIKEL 7. | BETALINGSVOORWAARDEN

1. In het kader van een Wervingsopdracht is de Opdrachtgever na het door hem geschikt bevinden van de Kandidaat, de uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen overeengekomen wervingsfee aan PUNT personeelsdiensten verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt, afhankelijk van hetgeen uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, een vaste wervingsfee, dan wel een percentage van het bruto jaarsalaris van de Kandidaat. De betaling daarvan is, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, opeisbaar op het moment dat de tewerkstelling van de Kandidaat bij de Opdrachtgever is aangevangen, dan wel op het moment dat op enige wijze is overeengekomen dat de tewerkstelling van de Kandidaat werkelijk zal plaatsvinden, zulks naar keuze van PUNT personeelsdiensten.

2. Ter zake een Inleenovereenkomst geschiedt facturering aan de Opdrachtgever door de Servicepartner. In het kader van een Inleenovereenkomst vindt facturering plaats op basis van (al dan niet digitale) urenlijsten/urenbriefjes. De Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat deze lijsten/briefjes correct en duidelijk zijn ingevuld en dient binnen de door PUNT personeelsdiensten aangezegde termijn aan PUNT personeelsdiensten mede te delen of de uren al dan niet juist zijn. De door de Arbeidskracht aan PUNT personeelsdiensten verstrekte urenlijsten/-briefjes hebben bindende werking jegens de Opdrachtgever, behoudens de mogelijkheid van de Opdrachtgever om tegenbewijs te leveren. Indien en voor zover de urenlijsten/-briefjes onjuistheden bevatten of niet (tijdig) door de Opdrachtgever zijn geaccordeerd, komt deze omstandigheid voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever weigert de urenlijsten/-briefjes te accorderen of niet binnen de door PUNT personeelsdiensten aangezegde termijn zelf een naar zijn mening correct ingevulde lijst of ingevuld briefje aan PUNT personeelsdiensten verstrekt, heeft PUNT personeelsdiensten het recht het aantal gewerkte uren bindend vast te stellen overeenkomstig de opgaven van de Arbeidskracht, dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, conform de overeengekomen arbeidsduur van de Arbeidskracht. PUNT personeelsdiensten is te allen tijde gerechtigd om de juistheid van de aan hem ter beschikking gestelde urenlijsten/-briefjes te betwisten. De Opdrachtgever zal PUNT personeelsdiensten hiertoe op zijn verzoek onverwijld inzage geven in de administratie van de Opdrachtgever. Indien Partijen naar aanleiding van de betwisting door PUNT personeelsdiensten geen overeenstemming weten te bereiken, zal PUNT personeelsdiensten gerechtigd zijn om het aantal gewerkte uren bindend vast te stellen.

3. De Opdrachtgever is gehouden om elke door PUNT personeelsdiensten (in het kader van een Wervingsopdracht) dan wel Servicepartner (in het kader van Inleenovereenkomst) ingediende factuur te voldoen binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn. De door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4. Indien een factuur van PUNT personeelsdiensten niet binnen de toepasselijke betalingstermijn is voldaan, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever

intreedt, is hij over het openstaande bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.

5. Klachten van de Opdrachtgever omtrent enige factuur van PUNT personeelsdiensten, dienen binnen vijf dagen na factuurdatum Schriftelijk en gemotiveerd bij PUNT personeelsdiensten te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de Opdrachtgever om ter zake nog te reclameren is komen te vervallen. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever nimmer op.

6. Alle kosten van inning, – wanneer een vordering van PUNT personeelsdiensten op de Opdrachtgever uit handen worden gegeven ter incasso-, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie ook verleend, zijn door de Opdrachtgever verschuldigd met het intreden van verzuim en komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gefixeerd op 15% van de vordering met een minimum van € 150,-.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. PUNT personeelsdiensten is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Dienstverlening op te schorten of de betreffende overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na totstandkoming daarvan PUNT personeelsdiensten ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door PUNT personeelsdiensten in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is PUNT personeelsdiensten gerechtigd om de overeenkomst met de Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door PUNT personeelsdiensten op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.

4. De Opdrachtgever is verplicht de schade die PUNT personeelsdiensten ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden. 5. Indien PUNT personeelsdiensten de overeenkomst met de Opdrachtgever ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. | GEHEIMHOUDING EN PRIVACY

1. Alle informatie van welke aard dan ook die door PUNT personeelsdiensten in het kader van een Wervingsopdracht aan de Opdrachtgever wordt verstrekt, is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De Opdrachtgever is verplicht om de hoogste mate van geheimhouding met betrekking tot die informatie in acht te nemen en is voorts gehouden om alle noodzakelijke maatregelen en voorzieningen te treffen om openbaring van die informatie aan derden te voorkomen.

2. Indien de onderhandelingen tussen Partijen niet resulteren in een Wervingsopdracht, dan zal de Opdrachtgever de hoogste mate van geheimhouding in acht nemen ten aanzien van de in het kader daarvan door PUNT personeelsdiensten verstrekte informatie van welke aard dan ook. De Opdrachtgever zal die informatie nimmer verstrekken aan derden. De Opdrachtgever zal daarnaast niet gerechtigd zijn om op enige wijze gebruik te maken van deze informatie. De Opdrachtgever dient op eerste verzoek van PUNT personeelsdiensten alle bedoelde informatie, voor zover Schriftelijk of anderszins vastgelegd, per direct te vernietigen of te verwijderen.

3. De Opdrachtgever is gehouden de toepasselijke wettelijke privacyregels te eerbiedigen met betrekking tot door PUNT personeelsdiensten, in het kader van een Wervingsopdracht, verstrekte persoonsgegevens van Kandidaten.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. PUNT personeelsdiensten is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn keuze voor een bepaalde Kandidaat. PUNT personeelsdiensten is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan in verband met de omstandigheid dat om welke reden en op welk moment dan ook, blijkt dat de Opdrachtgever een onjuiste keuze voor een bepaalde Kandidaat heeft gemaakt. Dit geldt tevens voor het geval een Kandidaat zich op enig moment en om welke reden dan ook terugtrekt. PUNT personeelsdiensten is nimmer Partij bij de arbeidsovereenkomst of andersoortige tewerkstellingsovereenkomst tussen Kandidaten en Arbeidskrachten enerzijds en de Opdrachtgever of de Servicepartner anderzijds. Ter zake de totstandkoming en uitvoering van de bedoelde overeenkomsten aanvaardt PUNT personeelsdiensten geen enkele aansprakelijkheid.

3. PUNT personeelsdiensten verbindt zich jegens de Opdrachtgever te allen tijde slechts tot een inspanningsverbintenis en kan nimmer garanderen dat een geschikte Kandidaat wordt gevonden, voorgedragen of voorgesteld. Voorts kan PUNT personeelsdiensten er nimmer voor instaan dat de door PUNT personeelsdiensten verstrekte adviezen leiden tot de door de Opdrachtgever gewenste resultaten.

4. PUNT personeelsdiensten verstrekt adviezen naar beste inzicht en vermogen. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn doen en nalaten naar aanleiding van de door PUNT personeelsdiensten verstrekte adviezen. Ter zake aanvaardt PUNT personeelsdiensten geen enkele aansprakelijkheid.

5. PUNT personeelsdiensten is, behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat, nimmer aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden die PUNT personeelsdiensten eventueel bij de uitvoering van zijn Dienstverlening heeft betrokken. PUNT personeelsdiensten is onder geen beding aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden met wie de Opdrachtgever, al dan niet door bemiddeling of op voordracht van PUNT personeelsdiensten, zelf een overeenkomst heeft gesloten. In het bijzonder draagt PUNT personeelsdiensten geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een Kandidaat of Arbeidskracht in verband met zijn tewerkstelling bij de Opdrachtgever.

6. PUNT personeelsdiensten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, immateriële schade en overige gevolgschade.

7. Mocht PUNT personeelsdiensten aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft PUNT personeelsdiensten te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Opdrachtgever dient PUNT personeelsdiensten hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van PUNT personeelsdiensten ter zake vervalt.

8. Indien PUNT personeelsdiensten ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch enige aansprakelijkheid draagt, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Wervingsopdracht, althans tot dat gedeelte van de Wervingsopdracht waarop de aansprakelijkheid van PUNT personeelsdiensten betrekking heeft.

9. De Opdrachtgever vrijwaart PUNT personeelsdiensten van zijn eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan PUNT personeelsdiensten toerekenbaar is. Indien PUNT personeelsdiensten uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden PUNT personeelsdiensten zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is PUNT personeelsdiensten, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van PUNT personeelsdiensten en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN

1. Op de Dienstverlening en alle daarmee verband houdende dan wel daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alvorens in geval van geschillen een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van PUNT personeelsdiensten wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.