Privacyverklaring

Website PUNT personeelsdiensten

Middels deze privacyverklaring informeert PUNT personeelsdiensten, hierna te noemen Punt personeelsdiensten, je over de wijze waarop binnen PUNT personeelsdiensten wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. PUNT personeelsdiensten gevestigd in Heerlen is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens.

PUNT personeelsdiensten hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. PUNT personeelsdiensten houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna AVG, stelt.

In deze privacyverklaring lichten wij toe welke gegevens wij, wanneer en met welk doel verwerken.

De persoonsgegevens welke je aan ons verstrekt, worden opgeslagen op beveiligde servers en zijn niet toegankelijk voor derden.

Van wie verwerken wij (persoons)gegevens en hoe komen wij aan deze (persoons)gegevens?

Indien je onze website bezoekt, een terugbelverzoek achterlaat, jezelf inschrijft voor de nieuwsbrief, je via onze website een formulier invult of omdat je met PUNT personeelsdiensten correspondeert, verwerkt PUNT personeelsdiensten mogelijk jouw persoonsgegevens en is deze privacyverklaring van toepassing.

Wat zijn persoonsgegevens en wat zijn cookies?

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit

betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het bezoek aan onze website door de browser wordt opgeslagen

op de computer, telefoon of tablet van de gebruiker. Het apparaat van de gebruiker is daarmee te herkennen

tijdens ieder bezoek aan onze website. Voor het gebruik van cookies gelden wettelijke regels, zowel de AVG

als de Telecommunicatiewet (Tw) is van toepassing. Op grond van de Tw moet PUNT personeelsdiensten de gebruikers van haar

website informeren over het plaatsen en/of uitlezen van cookies.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Indien je onze website bezoekt of op een van hierboven omschreven formulieren contact heeft gezocht of zoekt met PUNT personeelsdiensten, verzamelt PUNT personeelsdiensten mogelijk een aantal persoonsgegevens. Hieronder tref je een overzicht aan van de persoonsgegevens welke wij mogelijk van jou kunnen verzamelen:

  • Als je onze website bezoekt: Cookies en IP-adres.
  • Als je een formulier op de website invult: voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.
  • Als je ons mailt, belt of schrijft: voornaam, achternaam en de gegevens die je aan ons verstrekt.
  • Als je solliciteert via onze website of social media: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, curriculum vitae en de gegevens die je aan ons verstrekt.

Bovenstaande persoonsgegevens verwerken wij enkel wanneer dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld omdat wij

moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of omdat het noodzakelijk is om je vraag te beantwoorden.

PUNT personeelsdiensten maakt geen gebruik van automatische besluitvorming. Onze website(s) bevatten tevens hyperlinks naar websites van andere partijen, waarover wij geen controle kunnen uitoefenen.

Welke cookies gebruiken wij op de website?

Op onze website wordt gebruikt gemaakt van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn

cookies die technisch noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Zonder de cookies werken de

taalkeuzes bijvoorbeeld niet. Voor deze cookies is geen toestemming vereist. De cookies hebben geen effect op je privacy; de cookies bevatten geen persoonsgegevens. Analytische cookies zijn cookies die helpen om de

website te verbeteren. Van de informatie die middels deze cookie wordt verzameld, worden statistieken

gemaakt. Voor deze cookies is geen toestemming vereist mits de cookies alleen gebruikt wordt om gebruikers te tellen. De cookies hebben geen effect op je privacy; de cookies bevatten geen persoonsgegevens en de

statistieken zijn niet te herleiden naar personen.

Voor welke doeleinden worden jouw persoonsgegevens en cookies verwerkt?

Jouw persoonsgegevens worden voor verschillende doeleinden verwerkt. Wij gebruiken je persoonsgegevens

bijvoorbeeld om contact met je op te nemen, je vraag in behandeling te nemen en/of om je sollicitatie te

beoordelen. Indien je naar aanleiding van een offerteaanvraag klant wordt van Brisker, zullen wij aanvullende gegevens bij je opvragen. Indien je bij PUNT personeelsdiensten in dienst treedt, hebben wij ook aanvullende (persoons)gegevens nodig. Je zult dan een aangepaste privacyverklaring ontvangen.

De functionele cookies worden gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken, de prestaties van de gebruikerservaring te verbeteren en de website te personaliseren. Door de functionele cookies worden voorkeuren zoals taal en locatie opgeslagen, de browserinstellingen van de gebruiker uitgelezen om de website optimaal op het beeldscherm te kunnen weergeven en wordt misbruik van onze website opgespoord door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registeren. Daarnaast is de chatfunctie hierdoor beschikbaar, is het mogelijk om te reageren op onze blogartikelen en is het mogelijk om op jouw interesse afgestemde reclame te tonen op onze website.

De statistieken afkomstig van de analytische cookies geven inzicht in hoe vaak de website/pagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen en de volgorde waarin de bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij beoordelen welke delen van onze website aanpassing behoeven en kunnen wij onze website optimaliseren op gebruikersgemak, laadtijd en leesbaarheid.

Wat zijn de grondslagen voor het gebruik van jouw persoonsgegevens?

Wij mogen je persoonsgegevens alleen verwerken indien wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. Wij

verwerken je persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • Uitvoering overeenkomst: indien je in dienst of klant bent van PUNT personeelsdiensten verwerken wij jouw persoonsgegevens om de afspraken met je uit te voeren.
  • Op basis van je toestemming: in een aantal gevallen vragen wij eerst toestemming voordat wij de persoonsgegevens verwerken. Indien je toestemming geeft betekent dit dat je ermee akkoord bent dat wij je persoonsgegevens verwerken. Wij wijzen je er hierbij op dat je jouw toestemming weer mag intrekken.
  • Op basis van een gerechtvaardigd belang: in sommige gevallen zijn wij van mening dat wij een

gerechtvaardigd belang hebben om je persoonsgegevens te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn marketingdoeleinden en het onderzoeken en verbeteren van de website.

Wanneer verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden?

Jouw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden als dit nodig is om je vraag te kunnen beantwoorden,

je solliciteert voor een functie bij een klant van Brisker, als wij daartoe een wettelijke verplichting hebben of in gevallen waarbij wij bij de uitvoering van onze dienstverlening gebruik maken van een externe dienstverlener. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld een aantal IT-leveranciers ten behoeve van onze dienstverlening. Wanneer wij gebruik maken van de diensten van derden, worden er met deze partijen afspraken gemaakt over een juiste verwerking van de (persoons)gegevens. Op deze manier is gewaarborgd dat je (persoons)gegevens ook door deze derden vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend in het kader van het door ons bepaalde doel. Een verzoek tot inzage van het volledige overzicht kun je sturen naar [email protected].

Verwerken wij persoonsgegevens buiten de EER en Zwitserland?

We streven ernaar om je persoonsgegevens niet door te geven aan derden buiten de EER en Zwitserland. Het

kan voorkomen dat een derde persoonsgegevens verwerkt buiten de EER en Zwitserland. PUNT personeelsdiensten gaat hier alleen mee akkoord indien het land waar de persoonsgegevens worden verwerkt een passend beschermingsniveau biedt of indien doorgifte is toegestaan op grond van een van de wettelijke bepalingen uit de AVG.

Welke rechten heb je met betrekking tot jouw persoonsgegevens?

Op grond van de AVG heb je een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Je hebt recht op

inzage in je persoonsgegevens, rectificatie, het wissen van je persoonsgegevens, beperking van het gebruik van je persoonsgegevens, overdraagbaarheid van je persoonsgegevens en je kunt in sommige gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens. Tevens kun je de eerder aan ons verleende toestemming voor de gegevensverwerking te allen tijde intrekken.

Indien je een van de hierboven genoemde rechten wenst uit te oefenen, kun je hiertoe een verzoek sturen naar [email protected]. Verzoeken worden binnen een termijn van vier weken in behandeling genomen. PUNT personeelsdiensten wijst je erop dat niet aan ieder verzoek voldaan kan worden. Indien PUNT personeelsdiensten wettelijk verplicht is informatie te bewaren zal PUNT personeelsdiensten dit doen.

Voor welke periode bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens die je aan ons verstrekt worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel

waarvoor zij zijn verzameld en niet langer dan wettelijk is toegestaan. In ieder geval bewaren wij de door jou

verstrekte persoonsgegevens voor de termijn die nodig is om de door jou gestelde vraag of sollicitatie in

behandeling te nemen.

Heb je een vraag of een klacht?

Als je vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens kun je je richten tot Brisker,

Afdeling Legal, Parklaan 28, 3016 BC Rotterdam of kun je contact opnemen via [email protected]. De

functionaris gegevensbescherming (FG) van PUNT personeelsdiensten is Jessica Keemink.

Tevens heb je het recht om een privacyklacht in te dienen bij De Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de onafhankelijke Nederlandse toezichthouders op de naleving van de Europese en nationale regels voor de

bescherming van persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen PUNT personeelsdiensten behoudt zich het recht voor de privacyverklaring aan te passen. Op de website van PUNT personeelsdiensten en de websites

van de dochtermaatschappijen van PUNT personeelsdiensten vind je altijd de laatste versie. De laatste versie is van 22 maart 2022.